Hình ảnh hoạt động

Thông kê truy cập

Đang online :926 Tổng số lượt : 69554

Đánh giá tác động

Những điều cần biết về ĐTM
Đánh giá tác động môi trường, viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA - Environmental impact assesement) là hoạt động đánh giá  tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
 

1. Đối tượngphải lập báo cáo ĐTM

- Dự án có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

 

2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 - 17);

- Thông tư hướng dẫn thực hiện: đang chờ

 

3. Hồ sơ cần thiết để lập báo cáo ĐTM

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại. 

 

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau (Được quy định cụ thể theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP):

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban quản lý Khu công nghiệp

- Ban quản lý Khu kinh tế.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Các bộ khác.

5. Quy trình thực hiện ĐTM
- Thu thập số liệu môi trường (không khí, nước, đất và điềukiện kinh tế xã hội của địa phương, tham vấn cộng đồng tại xã/phường)
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án: như khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 
- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường và xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án. 
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn xây dựng dự án, các phương pháp quản lý môi trường giai đoạn hoạt động và dự phòng sự cố môi trường
-  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn từ hoạt động dự án.
- Tham vấn cộng đồng nơi thực hiện dự án
- Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường 
- Trình báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM

- Đóng quyển báo cáo, xin chữ ký và dấu của Chủ đầu tư 

- Sửa đổi báo cáo theo ý kiến của hội đồng thẩm định. 

5. Xử phạt vi phạm

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

- Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

6. Thủ tục hậu báo cáo ĐTM 
 Sau khi nhận được quyết định ĐTM, dự án hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động, các nội dung có liên quan tới môi trường cần thực hiện như sau: 
- Báo cáo hoàn thành công trình xử lý môi trường;
- Sổ chủ nguồn thải;
- Hồ sơ xin cấp phép khai thác nước/Xả nước thải và nguồn nước;
- Quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 
Phản hồi (0)
Hiển thị 0 trong  0 phản hồi  


Viết phản hồi